Rekrutacja do projektu została ZAKOŃCZONA. 


Projekt „Trójkąt aktywizacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski oraz Piotr Matysiak  "EL – TRANS. 

                                                  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Celem projektu jest: Wzrost w okresie 01.04.2018-31.05.2019r. aktywności zawodowej na rynku pracy 72 osób (36K i 36M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dzięki
kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
 3. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
 4. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 981 435,60 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 932 363,82 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

I. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),

II. Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe , 

III. Staż zawodowy   3 lub 4 - miesięczny,

IV. Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

 

Projekt skierowany jest do 72 osób (w tym 36K, 36M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego - miast Gliwice, Katowice lub Bytom spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek powyżej 30-go roku życia (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednego z miast:
 • miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze.
 • gminy z powiatów ziemskich:
  • z powiatu będzińskiego: Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Bobrowniki
  • z powiatu bieruńsko-lędzińskiego: Lędziny, Bojszowy,
  • z powiatu gliwickiego: Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec,
  • z powiatu lublinieckiego: Woźniki, Ciasna, Kochanowice,
  • z powiatu mikołowskiego: Orzesze, Wyry,
  • z powiatu pszczyńskiego: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pawłowice,
  • z powiatu tarnogórskiego: Kalety, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Świerklaniec, Zbrosławice, Zawiercie, Łazy.
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie  podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 lub 4 -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.
 

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

 tel.  728 450 317

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

 

Partner projektu: 

PIOTR MATYSIAK "EL – TRANS
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.