Skuteczna droga do aktywizacji

Proces rekrutacji jest prowadzony w biurze projektu pod adresem ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/3.02, 20-029 Lublin. Zgłoszenia są przyjmowane także telefonicznie (tel. 514 613 174) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (skutecznadrogadoaktywizacji@letowskiconsulting.pl lub fundacjampm@gmail.com). Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach 9-17 (istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innej godziny spotkania z pracownikiem projektu). Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu i na stronie internetowej. Można je składać osobiście (za pośrednictwem pełnomocnika) w biurze lub listownie/maliowo. Warunkiem kwalifikowania uczestnika do proj. jest uzyskanie danych wskazanych w "Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020" oraz w "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020". Etapy rekrutacji:

  1. Formalna ocena zgłoszeń i utworzenie listy potencjalnych uczestników.
  2. Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną (koordynator projektu, asystent koordynatora, doradca).
  3. Lista rankingowa osób z najwyższą liczbą punktów: sporządzenie protokołów (zebranie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz końcowego sprawozdania z procesu rekrutacji kandydatów).
  4. Utworzenie listy rezerwowej (w przypadku ewentualnych rezygnacji  do projektu zostaną przyjęte kolejne osoby z listy rankingowej).

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. M.C.Skłodowskiej 3 / 3.02

20-029 Lublin
 

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 514-613-174
 

e-mail: skutecznadrogadoaktywizacji@letowskiconsulting.pl

            fundacjampm@gmail.com

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.