Nowy start!

 

Projekt „Nowy start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 128 osób (78 kobiet i 50 mężczyzn) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);

– osoby niepełnosprawnościami;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

z terenu woj. śląskiego w okresie 01.07.2017-31.12.2018r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

 

Główne rezultaty:

-kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33% - 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem)

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

 

Główne zadania:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu wynosi: 1 828 043,83 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 553 912,06 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
 • pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji potrzeb Uczestnika,
 • opracowanie i objęcie IPD wszystkich Uczestników,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron,
 • radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodowych,
 • motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej),
 • monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika projektu (analiza działań i weryfikacja/ modyfikacja IPD)
 1. Wsparcie szkoleniowe:

Dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Katalog szkoleń otwarty – szkolenia będą zamawiane po analizie potrzeb Uczestników Projektu.

 1. Staże/praktyki zawodowe:
 • od 3 do 4 miesięcy (5 dni w tygodniu 8h/dzień (7h w przypadku os. niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe,
 • staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między uczestnikiem, pracodawcą oraz Wnioskodawcą/Partnerem,
 • na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu,
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu,
 1. Pośrednictwo pracy:
 • średnio 8h/osobę, liczba spotkań i czas trwania dostosowane do potrzeb Uczestników,
 • pozyskiwanie ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestników,
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy,
 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy,

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. K. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 518 178 151

tel. kom. 795 501 720

e-mail:  nowystart@letowskiconsulting.pl 

 

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Zdrojowa 30A
43-600 Jaworzno,

Partner projektu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze Stanisław Bednarz
Bystra Podhalańska 547
34-235 Bystra Podhalańska

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.