Nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA OKREŚLAJĄCY M.IN. ZASADY REKTUTACJI JEST DOSTĘPNY TUTAJ: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/do-pobrania


Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w projekcie:

 1. Formularz Zgłoszeniowy ► /gallery/FORMULARZ - Nowe mozliwosci.pdf

oraz obligatoryjnie dokumenty wskazane w ppkt b lub c (zależnie od statusu danej osoby składającej Formularz);

 1. W przypadku osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • Świadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych jako bezrobotne);
 1. W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
 1. W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)

Zgłoszenia do projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych powyżej) przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00:

 1. mailowo na adres: nowemozliwosci@letowskiconsulting.pl
 2. osobiście w Biurze Projektu
 3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu

Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.


Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu (wyciąg naważniejszych informacji zawartych w §5 Regulaminu uczestnictwa):

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełniania kryteriów kwalifikowalności,
 2. przesłania zgłoszenia mailem lub pocztą/kurierem lub złożenia osobiście.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:
 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 3, 4 i 5,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych § 4 ust. 6 Regulaminu uczestnictwa,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu, poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.

Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

 1. rozmowę rekrutacyjną – w oparciu o standaryzowany kwestionariusz wywiadu z Kandydatem(-ką),
 2. ocena przynależności do poszczególnych grup.

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • pracownik / były pracownik jednostki organizacyjnej spółki węglowej z terenu woj. śląskiego lub przedsiębiorstwa z terenu woj. śląskiego powiązany (kooperujący) z jednostkami organizacyjnymi spółek węglowych z terenu woj. śląskiego: 10 pkt
 • osoba, która utraciła zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu / pracownik znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego: 5 pkt
 • wiek poniżej 30 lat lub powyżej 50 lat: 3 pkt
 • niskie kwalifikacje (osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, tj. w stopniu ISCED 3 lub niższym): 3 pkt
 • niepełnosprawność (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności): 3 pkt

Do projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów dodatkowych, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Sporządzone będą dwie osobne listy: lista kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji).

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście lub telefonicznie.


Szczegółowe zasady rekrutacji opisano w § 4 i 5 Regulaminu uczestnictwa

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 789 258 329, 728 450 304
tel. stacjonarny: (32) 32 413 88 66 lub 65

e-mail: nowemozliwosci@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.