Nowe możliwości

Projekt „Nowe możliwości” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2: Outplacement - konkurs.

Projekt jest realizowany przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski (Lider Projektu) w partnerstwie z EL-TRANS Piotr Matysiak (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.04.02-24-09CD/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 1 sierpnia 2017r. do 30 listopada 2018r.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu woj. śląskiego w okresie 01.08.2017-30.11.2018r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.


GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:

 1. pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
 2. pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 3. pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 4. pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich (w wieku 18-64 lata) z obszaru województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – tzn. pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego), które:

 • utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, LUB
 • są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, LUB
 • są pracownikami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Planowana liczba Uczestników projektu to 155 osób.

UWAGA!! Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby odbywających karę pozbawienia wolności.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas określony lub umowa cywilnoprawna, o ile brak możliwości przedłużenia umowy wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy[1]. W takim przypadku osoba przystępująca do projektu musi przedstawić Organizatorowi odpowiednie oświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zaistnienie warunków, o których mowa powyżej.


[1] Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Do projektu w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy oraz byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).


W ramach projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) - wsparcie obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu
 2. Szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikowanego lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji,
 3. Staż trwający od 3 do 4 miesięcy,
 4. Pośrednictwo pracy.

Szkolenia oraz staż są wsparciem fakultatywnym (nieobowiązkowym), z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik projektu ma obowiązek udziału w minimum jednej z tych form wsparcia – tj. szkolenie i/lub staż. Jednocześnie Organizator będzie dążył do objęcia zarówno szkoleniem jak i stażem wszystkich uczestników projektu wymagających kompleksowego wsparcia.

Szczegółowe zasady realizacji wsparć opisano w § 6, 7, 8 Regulaminu uczestnictwa.

REGULAMIN UCZESTNICTWA JEST DOSTĘPNY TUTAJ: http://letowskiconsulting.pl/nowemozliwosci/do-pobrania


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Odsetek uczestników, którzy po zakończeniu projektu podjmą pracę lub będą kontynuowały zatrudnienie - co najmniej 50%
 2. Odsetek uczestników, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział
  w projekcie (efektywność zatrudnieniowa) - co najmniej 50%

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 713 958,56 PLN

W TYM:

 • dofinansowanie ze środków unijnych: 1 456 864,78 PLN
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 257 093,78 PLN

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel. kom.: 789 258 329, 728 450 304
tel. stacjonarny: (32) 32 413 88 66 lub 65

e-mail: nowemozliwosci@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.