Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą i poprzez e-mail.

Biuro Projektu: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17 tel.: +48 795 501 719 lub +48 728 450 317

e-mail: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

lub w biurze Lokalnej Grupy Działania "Lesna Kraina Górnego Śląska"
42-286 Koszęcin,  ul. Szkolna 13,  tel. (34) 373 52 95 


Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 60K, 40M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria*:

 • wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednej z gmin:
  • powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
  • powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
  • powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w zakładce DO POBRANIA),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o poziomie wykształcenia,
 • Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodową lub bezrobotną (ewentualnie zaświadczenia z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne),
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,


Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym, by została przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz  by został określony poziom motywacji i predyspozycji.
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi/uczestniczce telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy szkoleniowej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.

* z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 728 450 317

tel. kom 505 441 251

email: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina
Górnego Śląska”

42-286 Koszęcin,  
ul. Szkolna 13,
tel. (34) 373 52 95  

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój
Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

Partner projektu: 

Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. K. 
43-603 Jaworzno, ul.  Darwina 17

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.