Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski 
oraz Grupy CARGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. :

                 

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.
 3. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego
 4. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wartość projektu wynosi: 1 462 290,60 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 389 176,07 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

I. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),

II. Szkolenie przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe – do wyboru:

Szkolenia zawodowe dla 60 osób (5-6 grup) – ok 160 godzin dydaktycznych (20 dni po 8h) – tematyka szkoleń ustalana na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowandego przez Doradcę Zawodowego 

 

LUB

Kierowca samochodu ciężarowego dla 40 osób (w tym Prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, Kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych – podstawy + cysterny) – 230 godzin (ok 28 dni teorii + indywidualne jazdy z instruktorem)

III. Staż zawodowy   3 - miesięczny,

IV. Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

 

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym 60K, 40M)  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkałe na terenie jednej z gmin:
  • powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,
  • powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,
  • powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (mogą być zarejestrowane w PUP ale nie muszą),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie). 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • Kobiety.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie  podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3  -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE (do pobrania)

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 728 450 317

tel. kom 505 441 251

email: lesnakraina@letowskiconsulting.pl

Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina
Górnego Śląska”

42-286 Koszęcin,  
ul. Szkolna 13,
tel. (34) 373 52 95  

Lider projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój
Mateusz Łętowski
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30A

Partner projektu: 

Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. K. 
43-603 Jaworzno, ul.  Darwina 17

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.