Katalog potrzeb zawodowych

 

Projekt „Katalog potrzeb zawodowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm:

KAMEA Paweł Kozarzewski

oraz

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski 

 

Okres realizacji projektu: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

Celem Projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia 50 osób (30 kobiet oraz 20 mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym w szczególności osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym z niepełnosprawnościami, bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy z terenu województwa podkarpackiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki;
 2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych;
 3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy;
 4. Stworzenie Uczestnikom/Uczestniczkom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego;
 5. Objęcie Uczestników/Uczestniczek wsparciem w postaci pośrednictwa pracy.

 

Wartość Projektu wynosi: 749 585,93 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 599 668,75 PLN

 

W ramach Projektu, dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, przewidziane jest następujące bezpłatne wsparcie:

 

Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:

Wstępna identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb po procesie rekrutacji średnio 6 godzin zegarowych/1 Uczestnik/Uczestniczka Projektu - liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z doradcą zawodowym dostosowane do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

ZAKRES:

 • pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji jego potrzeb;
 • opracowanie i objęcie Indywidualnego Planu Działania wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu;
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy;
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej;
 • określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron;
 • radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodowych;
 • motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach;
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej);
 • monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki Projektu (analiza działań i weryfikacja/ modyfikacja Indywidualnego Planu Działania).

 

Wsparcie szkoleniowe:

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

W Projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych Indywidualnych Planów Działania kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji (kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową danego Uczestnika/Uczestniczki na rynku pracy).

Wysokiej jakości szkolenia umożliwią Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku pracy, co ograniczy liczbę mieszkańców regionu pozostających bez zatrudnienia.

 

Staże/praktyki zawodowe:

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie będzie realizowane dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, u których udział w stażu/praktyce zawodowej zostanie wskazany jako niezbędny w Indywidualnym Programie Działania oraz będzie zgodny z zakresem odbytego w ramach Projektu szkolenia.

Czas trwania stażu/praktyki zawodowej wynosi od 3 do 6 miesięcy na osobę 8h/dzień (7h w przypadku osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Pośrednictwo pracy:

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma za zadanie przedstawiać oferty pracy (przynajmniej 3 ofert dla każdego Uczestnika/każdej Uczestniczki), pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Pośrednictwo pracy zostanie ustalane indywidualnie z pośrednikiem, średnio 6h/os. (zegarowych) dostępność w całym okresie udziału w Projekcie, do miesiąca po zakończeniu stażu.

Zakres pośrednictwa pracy:

 • pozyskiwanie ofert pracy w zakresie wyboru zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami;
 • przedstawienie min.3 oferty pracy każdemu UP wolnych od dyskryminacji w wynagrodzeniu (działanie na rzecz równości płci);
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy;
 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy.

 

Projekt skierowany jest do 50 osób  zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do Projektu);
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy);
 • niekształcących się (w trybie dziennym);
 • zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

 

W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie;
 • materiały szkoleniowe;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń;
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych;
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu;
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na doradztwo zawodowe, szkolenia;
 • możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi podczas uczestnictwa w stażu

W ramach Projektu zostały zaplanowane dla Uczestników/Uczestniczek 3 lub 6 -miesięczne  staże zawodowe.

 • dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych;
 • każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu;
 • wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy;
 • Uczestnikom/Uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

Biuro Projektu: 

ul. Bardowskiego 1c; 35-005 Rzeszów

Godziny pracy:

dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00;

 

Kontakt:

tel. 662 078 539

tel.  789 236 726

email: katalogpotrzebzawodowych@letowskiconsulting.pl

 

Lider Projektu:

KAMEA Paweł Kozarzewski

20-601 Lublin

ul. Tomasza Zana 13/29

 

Partner Projektu: 

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

43-600 Jaworzno

ul. Zdrojowa 30A

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.