Droga do zatrudnienia

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA OKREŚLAJĄCY M.IN. ZASADY REKTUTACJI JEST DOSTĘPNY TUTAJ:

/gallery/2_REGULAMIN UCZESTNICTWA - Droga do zatrudnienia_wersja aneksowana.pdf

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

          a po zakwalifikowaniu do projektu:

Formularze zgłoszeniowe  przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00:

 1. mailowo na adres: : drogadozatrudnienia@letowskiconsulting.pl,
 2. osobiście w Biurze Projektu,
 3. pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.

Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu (wyciąg najważniejszych informacji zawartych w §5 Regulaminu uczestnictwa):

Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:

 1. spełnienia kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w §4 Regulaminu uczestnictwa,
 2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w §5 ust.5.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w § 4 ust.5 Regulaminu uczestnictwa,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków Regulaminu uczestnictwa, poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego.

Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

 1. rozmowę rekrutacyjną – w oparciu o standaryzowany kwestionariusz wywiadu z Kandydatem(-ką),

Na tym etapie rekrutacji Organizator przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) – 5 pkt,
 • wiek powyżej 50 lat (potwierdzony dokumentem tożsamości) – 2 pkt,
 • brak doświadczenia zawodowego – 2 pkt,
 • osoba długotrwale bezrobotna – 2 pkt,
 • niepełnosprawność (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności) – 2 pkt.

Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów dodatkowych, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.

Sporządzone będą dwie listy rankingowe - lista kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz lista mężczyzn zakwalifikowanych do projektu.

W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście lub telefonicznie.

Rekrutacja trwa od kwietnia 2018r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 132 osób spełniających kryteria uczestnictwa, wskazane w § 4 Regulaminu uczestnictwa.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej projektu http://letowskiconsulting.pl/drogadozatrudnienia/, w Biurze Projektu  ul. Karola Darwina 17, tel.kom. 505 454 504, 511 045 326.

 

 

 

Biuro Projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

ul. Karola Darwina 17

43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel.kom. 505 454 504, 511 045 326

e-mail:

drogadozatrudnienia@letowskiconsulting.pl

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.