Droga do zatrudnienia


Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt jest realizowany przez ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski (Lider Projektu) w partnerstwie z EL – TRANS Piotr Matysiak (Partner) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.03-24-0796/17-00 zawartej z WojewódzkimUrzędem Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018r. – 31.08.2019 r.


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.04.2018r. – 31.08.2019r. grupy 132 osób (66 kobiet i 66 mężczyzn) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu OSI Bytom woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.


GRUPA DOCELOWA

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), z obszaru woj. śląskiego (osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC - na obszarze rewitalizowanym OSI Bytom), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


W RAMACH PROJEKTU PLANOWANA JEST REALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) (spotkania indywidualne 2h/osobę IPD + 6h/osobę poradnictwo zawodowe);
 2. Pośrednictwo pracy (8h/osobę);
 3. Szkolenia zawodowe: Spedytor, Kierowca kat. C+E;
 4. Staż trwający 3 miesiące/osobę.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 846 506,89 zł

W TYM:

 • dofinansowanie ze środków unijnych: 1 569 530,86 zł
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 184 650,68 zł

Biuro Projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

ul. Karola Darwina 17

43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze (pon-pt)
w godz.: 8.00-16.00

Kontakt:

tel.kom. 505 454 504, 511 045 326

e-mail:

drogadozatrudnienia@letowskiconsulting.pl

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.